O projekcie

„Innowacyjny system wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem autonomicznej bezzałogowej jednostki pływającej”

Identyfikacja potrzeby realizacji projektu → Podsumowując uzasadnienie genezy projektu należy stwierdzić, iż głównymi ograniczeniami w zakresie monitoringu strefy brzegowej są:

 • Pomiary lądowe oraz hydrograficzne są wykonywane i opracowywane oddzielnie: kilka zespołów musi zebrać i opracować dane przy pomocy różnych systemów.
 • Zróżnicowanie strefy przybrzeżnej utrudnia pomiary z klasycznej jednostki pomiarowej.
 • Brakuje systemu, który zbiera i opracowuje dane z czterech różnych sensorów zamontowanych jednocześnie na jednostce bezzałogowej.
 • Brakuje metody, która umożliwi w pełni monitorować ukształtowanie rzeźby terenu w strefie brzegowej (zarówno części lądowej, jak i nawodnej) z wykorzystaniem wizualizacji zintegrowanych danych (o różnej charakterystyce).

Cel projektu → opracowanie prototypu systemu wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej wykorzystującego autonomiczne bezzałogowe platformy pływające przy jednym przejeździe pomiarowym.

Cele cząstkowe projektu:

 • Cel I: opracowanie metodyki wykorzystania bezzałogowej jednostki pływającej dla realizacji pomiarów w strefie brzegowej → konfiguracja sprzętu i urządzeń, sposób przesyłania informacji, wytyczne do prowadzenia pomiarów i tras przejazdu.
 • Cel II: opracowanie metod przetwarzania geodanych z czterech sensorów i ich fuzji → wytyczne i standardy, charakterystyka komponentów modułu zintegrowanych danych i ich fuzji (konwersja, redukcja, scalanie, segmentacja, zmiana układów, korekta orientacji, transpozycja, zastosowanie SI…..)
 • Cel III: opracowanie modelu wielowymiarowej i wieloczasowej bazy wiedzy o strefie przybrzeżnej → model bazy danych, wytyczne i standardy przechowywania danych.
 • Cel IV: opracowanie modelu wizualizacji zintegrowanych danych w postaci sferycznej mapy przestrzennej → mapa sferyczna zawierająca dane z czterech różnych sensorów, składowe geokompozycji, moduł prezentacji.

Potencjalni odbiorcy:

 1. jednostki związane z obszarami przybrzeżnymi poprzez profil działalności (np. Urzędy Morskie, Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Portów);
 2. jednostki związane lokalizacyjnie z obszarami przybrzeżnymi (np. Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, samorządy lokalne);
 3. jednostki zajmujące się inwentaryzacją i monitoringiem stref przybrzeżnych;
 4. projektanci, inwestorzy i wykonawcy realizujący prace na odcinkach dróg wodnych;
 5. inni np. jednostki związane z wdrażaniem projektów związanych z systemami geoinformatycznymi.