2022

Pierwsza publikacja

Pierwsze, wstępne wyniki badań, zrealizowane w ramach projektu zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Tytuł publikacji to „Side-scan sonar analysis using roi analysis and deep neural networks.

W opublikowanej pracy pokazano model przetwarzania obrazów graficznych, wygenerowanych przez sonar boczny. W przedstawionej metodologii wykorzystano analizę regionu zainteresowania (ang. region of interests) klasyfikowanego przy użyciu głębokich sieci konwolucyjnych. Metodologia ta składa się z trzech faz:

  1. szybka decyzja (sieć zwraca wynik sklasyfikowania obecności obiektu na obrazie),
  2. ekstrakcja obiektu (przy wykorzystaniu ROI),
  3. finalna klasyfikacja do jednej z pięciu klas.

W ramach przeprowadzonych badań użyto różnych modeli transferu wiedzy, takich jak AlexNet, Inception, VGG16 bez i z mrożeniem pierwszych warstw. Najlepsze wyniki uzyskano dla Inception.